Our common future
Barcelona: begin van een droom

BARCELONA: HET BEGIN VAN EEN DROOM

TIJD VOOR  EEN NIEUW REALISME IN DE BESTUURSKAMER; HET VERSTAAN VAN DE TEKENEN VAN DE TIJD EN VAN DAARUIT LEIDERS IN HUN KRACHT BRENGEN

Wij willen leiders meenemen naar Barcelona om daar in een gezamenlijk proces te leren invulling te geven aan de keuzes die dit tijdsgewricht hen dwingt te maken. 

In juni 2015 presenteerde paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si (‘geprezen zijt Gij’) over het milieu. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens. 
Aan de basis van dit programma ligt een overkoepelend maatschappelijk probleem van mondiale omvang, van ongekend hoge urgentie. Er bestaat op alle fronten een blokkade bestaat om te komen tot een levensvatbare beweging die moet leiden tot een volledig nieuwe manier van richten en inrichten van al onze organisaties, op basis van een systeem, waarbij het systeem Aarde-leven (‘Our common home’) de nieuwe hoofdstakeholder wordt. Er wordt enorm veel over geschreven en gepraat, maar er gebeurt niet wat gebeuren moet. In Laudato Si spreekt de paus iedere goedwillende bewoner van deze aarde aan. Hij laat weten dat juist gelovigen een grote verantwoordelijkheid hebben voor de schepping en voor de mensheid. Hij spreekt zijn zorg uit over onze leefomgeving waarin mens en natuur gebukt gaan onder technocratisch nutsdenken. 
In het recente verleden ging het bij het sturen van organisaties om zaken efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Echter deze begrippen, die ons in het verleden veel hebben gebracht, blijken niet meer geheel te werken binnen het huidige tijdsgericht. We staan op de drempel van een nieuwe tijd. Er zijn geen oplossingen vanuit de oude economie. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor complexe problemen. 
Beelden van organisatie zijn momenteel dan ook sterk aan verandering onderhevig. Met het beeld van de organisatie als als configuratie van sociale ruimten die continu in ontwikkeling zijn, verandert het beeld van een organisatie als entiteit in dat van een ‘organisatie als activiteit’. ‘Organisatie bestaat’ én ‘organisatie gebeurt’.  Wij willen dromen voor de toekomst vanuit het besef dat oplossingen uit het verleden niet zullen werken. Niets doen is geen optie. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid te dragen. Het gaat om het aanvaarden complexiteit en het omgaan met paradoxen. Er is naar onze mening een behoefte aan nieuwe samenlevingsprincipes. Er ligt nu een unieke kans om de regels voor de toekomst te formuleren. 
De uitdaging komt dan meer te liggen in de verbinding met thema’s als integriteit, moraliteit en samenhang. Integriteit heeft ook te maken identiteit: je ergens mee willen identificeren. De identiteit van het individu, maar ook van de organisatie. Ook de organisatie heeft een gezicht. Dit gaat heel wat verder dan integriteit als de juridische impact van een gedragscode. 
Wellicht ligt het nieuwe paradigma bij de integere organisatie. Daarbij gaat het om persoonsniveau (het organisatieniveau en het systeemniveau (ecologisch systeem en het sociale systeem). Dit alles vraagt ruimte om de integriteit ook vorm te geven.
Daar waar het merendeel van de vernieuwingsprogramma’s (ook rondom het thema duurzaamheid) toch vooral een economisch perspectief hebben, is dit programma met name waardegedreven.
We spreken van een beweging die de basis moet vormen voor een Nieuwe Samenleving: integere organisaties vormen mede een integere samenleving.  

ER MOET IETS GEBEUREN: ONZE AMBITIE
EEN GEËNGAGEERDE VISIE 

Een netwerksamenleving kan alleen maar bestaan als deze gebaseerd is op de nieuwe organisatieprincipes. Om duurzaamheid te realiseren moeten we de principes van 20e eeuw inruilen voor nieuwe principes. Dit levert tevens nieuwe spelregels op voor de inrichting van de democratie. 
In deze tijd van veranderingen  en onzekerheid komen er op verschillende plaatsen gedachten tot ontwikkeling. Gedachten die mogelijke wegen tot het vinden van oplossingen in zich hebben. Onder deze gedachten zitten roots, diepgeworteld in idealen, ervaring, inzicht en wijsheid. Roots waarover de verhalen gehoord moeten worden. Verhalen die getuigen van een scherp inzicht in wat zich er in de wereld van vandaag voltrekt. DeGoudseSchool wil deze verhalen, gekenmerkt door optimisme, de nodige distantie, begrip van de context en de lichtheid van ware wijsheid een podium geven. We willen aan deze verhalen individueel en collectief betekenis geven en ze gebruiken voor het creëren van integere organisaties en een integere samenleving.

Wij willen mensen (individuen en groepen) die daar aan toe zijn 'van harte' op een bijzondere locatie gunnen om tot rust te komen, de stilte te ervaren en opnieuw te aarden.
Het adagium luidt: laat de stilte spreken, want de stilte kan veelzeggend zijn. 
Op deze reis door het jaar gaan we alleen of in groepsverband op zoek naar de 'vergeten kennis', dat wat we allemaal zijn kwijtgeraakt in ons jachtige leven. We gaan weer terug naar onze eigen inspiratiebronnen, waarbij het er om gaat om deelnemers uit hun 'comfortzone' worden te halen. Tot rust komen zal voor velen betekenen het verlangzamen van de tijd.
Op bijzondere locaties worden we geïnspireerd door datgene dat er lokaal speelt en hoe anderen met deze thema’s zijn omgegaan. 

Wij roepen alle leiders die zich geroepen voelen op om positie te kiezen en verantwoord professioneel met de tekenen van de tijd op basis van dialoog aan de slag willen gaan. Onze visie op Duurzaamheid en de Nieuwe Wereld, op basis van een persoonlijke insteek en jarenlang onderzoek, staan te uwer beschikking. Niet iedere organisatie is dezelfde of heeft dezelfde ambitie en mogelijkheden. Als u weer naar huis heeft ú als leider een inzicht verworven in de problematiek, mogelijke oplossingsscenario’s en geluisterd naar de ervaring van anderen.  U kunt daar dan in uw organisatie verder mee aan de slag. Als u daaraan behoefte heeft, helpen wij graag daarmee verder. 

VOOR WIE

Serieuze leiders of bevoegde beleidsmakers die zich aangetrokken voelen tot de organisatieprincipes van de 21e eeuw en die zich herkennen in een wereldbeeld waarbij even veel waarde wordt toegekend aan gemeenschappelijkheid, synergetisch en holistisch kijken als aan orde, succes en macht. Mensen die zich als leider van hun organisatie en als wereldburger verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelen van de Nieuwe Wereld en die bereid zijn te onderzoeken hoe hun organisatie binnen haar eigen context hieraan een constructieve bijdrage kan leveren. Leiders die bereid zijn om de constructieve dialoog aan te gaan met zichzelf en anderen en keuzes te maken die liggen in het directe verlengde van de hierboven genoemde verantwoordelijkheid

Kortom, mensen die de moed hebben om te willen wat ze moeten (codewoord “Moedt”). Uw en onze belangen als Aardbewoner zijn dezelfde. Wij bieden u een veilige omgeving om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. 

Wij willen leiders meenemen in een gezamenlijk proces, waarna ze in staat zijn invulling te geven aan de keuzes die ze willen maken.


PROGRAMMA

We vliegen gezamenlijk op dinsdag vanuit Eindhoven en verblijven op een bijzondere locatie , La Torre de la Claramunt (omgeving Barcelona). http://www.torre-nova.com/introductie/ . Geert en Jacqueline, onze gastheer en gastvrouw, zijn negen jaar geleden vanuit Nederland geëmigreerd naar Spanje en hebben vanuit hun droom Torre Nova gecreëerd en gerealiseerd in nauwe verbinding met de locale context. Hun verhaal loopt als een rode draad door het programma. 

In hun verhaal is een aantal thema’s te herkennen:
1.    Alles begint met een droom
2.    Het gaat om loslaten en achterlaten, om van daaruit weer te kunnen creëren
3.    Een kritieke succesfactor vormt het ecosysteem van de omgeving, waarbij het gaat om de verbinding met de locale context, het co-creëren met direct betrokken, het meegaan met locale en regionale gewoontes: inburgeren in de meest letterlijke zin om succesvol te zijn en te blijven: van globalisering  ontstaat weer een beweging naar glocalisering. 
4.    Bij alles wat je doet gaat het over principes, normen en waarden. 

Maar we gebruiken ook de ontwikkeling van de stad Barcelona als metafoor. In de periode van 1890 – 1910 bruist het van de creativiteit in Barcelona en dan komt alles tegelijkertijd in beweging. Vervolgens komt Barcelona, mede door de burgeroorlog (1937 – 1975)in een ernstige crisis, die ook de positie van Catalonië zeer bedreigt. Echter na de crisis wordt alles weer in samenhang opgepakt en ontstaat leven: de wil om te winnen! De bouw van de Sagrada Familia door deze gehele periode heen vormt hiervoor een krachtige metafoor. We brengen vanzelfsprekend een bezoek aan de Sagrada Familia en volgen haar ontstaansgeschiedenis door het verleden naar de toekomst.

Tot slot spelen een tweetal voorbeelden van ondernemingen die hun onderneming realiseren vanuit een drive en een visie en daarbij gebruik maken van geavanceerde kwaliteitszorgsystemen: concrete voorbeelden van organisaties als activiteit in nauwe verbondenheid met hun omgeving. 

Euro Economics is opgericht in 1996 en is uitgegroeid tot één van de meest gespecialiseerde en grootste adviesbureaus in Spanje voor buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in Spanje en voor buitenlanders die in Spanje wonen of willen komen wonen.
Een vooruitstrevend, dynamisch en innovatief bedrijf, dat ervoor zorgt als geen ander voor dat onze relaties zich bezig kunnen houden met waarvoor zij naar Spanje zijn gekomen. Of dit nu zaken doen is of genieten van het goede leven, men zorgt er voor dat er aan verplichtingen op fiscaal-juridische vakgebied wordt voldaan helder, efficiënt en in de eigen taal. http://www.euroeconomics.com/over-ons/. In het programma is het praktijkverhaal opgenomen van het pionieren vanuit een visie, het pragmatisme, de bereikte resultaten en de do’s en don’ts. 

Tot slot: Can Feixes, een eeuwenoude Bodega, waar de wereldberoemde Cava wordt geproduceerd http://www.canfeixes.com/. We brengen een bezoek aan de Bodega en horen tegelijkertijd het verhaal van de eigenaren: hoe worden de eeuwenoude waarden en de traditie doorgezet naar de toekomst en wat kunnen we daarvan leren voor de inrichting van organisaties in de 21e eeuw?

Wij hebben een context gecreëerd waardoor leerervaringen op basis van een echte dialoog uitgewisseld kunnen worden. Er wordt ruimte gegeven aan de stilte maar ook volop ruimte gecreëerd voor de dialoog. We kunnen immers alleen de reis naar binnen in stilte maken en de stilte ervaren, maar een bijzondere ervaring ontstaat ook in de ontmoeting met anderen: ontmoeting door te ont-moeten. Vermenigvuldigen door te delen. Er moet even niets, er mag veel. In deze bijzondere setting is het mogelijk te ervaren dat we anderen kunnen dragen door zelf ‘ gedragen’ te worden en anderen kunnen raken door zelf ‘ geraakt’ te zijn. Kortom in deze jachtige en complexe tijd kunnen we weer even ‘ont-dekken’ en ‘ her-bronnen’. Wij bieden het oog in de storm. Zo kan het voor allen die het meemaken en actief participeren een echte ‘bron-plek worden en zijn. Wat ons betreft belangrijke elementen om te bouwen aan Nieuwe Samenleving. 

Kortom: laat u verwonderen en inspireren door de leerervaringen van heel verschillende organisatie met als overkoepelend thema: de start vanuit een droom.


DATA

Wij organiseren de bijeenkomst in het voorjaar van 2017.

De data zijn:

Dinsdag 21 maart t/m zaterdag 25 maart 2017
Dinsdag 4 april t/m zaterdag 8 april 2017


UW INVESTERING

Uw investering bedraagt: € 3.950,00 per deelnemer, inclusief reiskosten, alle kosten voor de overnachting en de maaltijden en de entreebewijzen, maar exclusief BTW. 

AANMELDING

Het aanmeldingsformulier

TOT SLOT

Gelet op het feit dat vroegtijdig de vluchten naar Barcelona op tijd geboekt moeten worden sluit de termijn voor inschrijving op 31 december 2016. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal twaalf.